ࡱ> 9< !"#$%&'()*+,-./012345678;Root Entry FU% :WorkbookOmSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \p Ba= ThisWorkbook=x9!8X@"1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1hўSO1[SO1[SO1[SO1[SO1@[SO1[SO1[SO1 [SO1h8[SO1,8[SO18[SO18[SO1[SO1[SO1[SO14[SO1 [SO1[SO1 [SO14[SO1<[SO1?[SO1>[SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)""#,##0;\-""#,##0""#,##0;[Red]\-""#,##0""#,##0.00;\-""#,##0.00#""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.0050_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                  P P    a> , *  ff  ` + )    ! " #   8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 0@ @ 8@ @ 8@ 8@ 8@ @ 8@ @ 8 8 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8 @ 8 @ 8 @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ 8 8 8@ 8 @ 8@ @ 8@ 8@ 8@ @ 8@ 8@ 8 @ 8 8@@ ||i,}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef [$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L [$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A}! 00_)23 [$ -}-}# 00_)}A}$ 00_)[$ -}A}% 00_)?[$ -}A}& 00_)23[$ -}-}' 00_)}A}( 00_)[$ -}A}* a00_)[$ -}U}+ 00_)[$ -##0.}}. }00_)[$ -##0. }}/ 00_)[$ -???##0.??? ??? ???}-}0 00_)}-}1 00_)}A}2 }00_)[$ -}A}5 00_)[$ -}A}6 00_)[$ -}A}7 00_)[$ -}A}8 00_)[$ -}A}9 00_)[$ -}A}: 00_) [$ -}A}; e00_)[$ -}}< ???00_)[$ -???##0.??? ??? ???}}= ??v00_)̙[$ -##0. }x}>00_)̙[$## !20% - :_eW[r 1O20% - :_eW[r 1 ef %!20% - :_eW[r 2O"20% - :_eW[r 2 ef %!20% - :_eW[r 3O&20% - :_eW[r 3 ef %!20% - :_eW[r 4O*20% - :_eW[r 4 ef %!20% - :_eW[r 5O.20% - :_eW[r 5 ef %!20% - :_eW[r 6O220% - :_eW[r 6 ef %!40% - :_eW[r 1O40% - :_eW[r 1 L %!40% - :_eW[r 2O#40% - :_eW[r 2 L湸 %!40% - :_eW[r 3O'40% - :_eW[r 3 L %!40% - :_eW[r 4O+40% - :_eW[r 4 L %!40% - :_eW[r 5O/40% - :_eW[r 5 L %!40% - :_eW[r 6O340% - :_eW[r 6 Lմ %!60% - :_eW[r 1O 60% - :_eW[r 1 23 %!60% - :_eW[r 2O$60% - :_eW[r 2 23ٗ %!60% - :_eW[r 3O(60% - :_eW[r 3 23֚ %!60% - :_eW[r 4O,60% - :_eW[r 4 23 %! 60% - :_eW[r 5O060% - :_eW[r 5 23 %!!60% - :_eW[r 6O460% - :_eW[r 6 23 %"~vRk #h+h I}% $h 1=h 1 I}%O %h 2=h 2 I}%? &h 3=h 3 I}%23 'h 4/h 4 I}%(]5] %8^ĉ )8^ĉ 2*}Y5}Y a% +Gl;`GGl;` %OO,'^- '^[0] .{o{ }% /hgUSCQlʑ^ lʑ XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`JSheet1jSheet2kSheet3VVq _l'Yf[] zb/gf[b 7VnSwYeS ؚI{YeY 7yv Ty 7yvegn 73ube 7~e 7Yl 7VnSwYeS `?e>yyY 7VnSwYeSTf[>yOyf[xvz͑'Yyv 7VnSwYeS yf[b/gY 7F]^yb@\ 7 F]^ybSU\Ryv 79g 7F]zf^xvz 7 F]^>yOyf[TTO 7^S 710-11g 77-9g 73-4g 7 S3ubvQ-NN,yv 710g 7zyybe 712-1g 7yvxvze 7~e_ 7Yeyf[ĉR 7yv{|W 7 0.3-0.5NCQ 71N 72N 7yv[bsSS~ 72-3t^ 72t^ 7bQO~ 75g 71t^ 711g 7JSt^ 7!kt^3g 73g 7 g 7_[ 7 ge-Nghg 7e 7^yb@\~~6e 7^>yyT~~6e 7VnSwybS 7VnSwybSb/gReNyoyf[xvz{|yv 712g 7 Ye萺Ne>yyxvzN,yv 7Ye 74g 7 Tt^10g 7y1-2N >yy0.5N 7_[ 76g 71.2N 71.5N 74-5g 7 bQO~0hQĉRRt[ 76-9g 77-10g 76-8g 710-11g 74-5g 75g/6g 7 -NVg yv 7VnSw``^ 7V[>yyWёyv 7 hQVTf[>yOyf[ĉRRlQ[ 7A͑'Yyv0t^^yv0Rt^yv0yv0TgDRyv0-NNSf[/gYыyv0USRYef[0z/gf[0QNf[0f[y͑'Yyv0yr+RYXbyv 7 1-2g 7ybReRN gRR^Nyyv0ybReRyv 7 F]^yf[b/gOSO 7 ^6qyf[Oyf[/geċVY 7 ^>yOyf[OybgVYċ 7'VnSw>yOyf[OybgVYċ 0VnSSU\[W_e0Oyxbg0 FZi>yy T[ 7V[yWёyv 7@b Nyv0͑pyv0͑'Yyv0Rt^yf[Wёyv0VE0W:S T\ONAmyv00W:Syf[Wёyv0TTWёyv0OyRt^yf[WёyvI{ 7VnSwyOSyb``^xvz 7 VnSwyf[b/gOSO 7"V[ybRyv0V[͑pW@xxvzSU\R0͑pNyyv0͑'YNyI{ 7Yef[xvzyv 7 f[bYef[ bgVY 7 bQO~0wĉRR~ 7 -NNSNlqQTVyb 7_[ 7_[w>yyTDR10N/y 7_[w>yyTDR2N/1N 7VnSwybS1.5N11-12g11g͑p0͑'YbhVnSwYeyf[bgVY 7YehQVYeyf[ĉR[\~RlQ[ 7&V[N,0V[Rt^Wё0Ye͑p0YeRt^Ny0yv0USMODR\ 7VnSwYeS VnSwYeyf[ĉR[\~RlQ[ 7!N,yv0NyNRyvVnSwؚI{f[!hNe>yOyf[xvzOybgt 72N 7VVnSwyrrNNynf:yW0Wyv0VnSyb[W0wyOS ybRenl] z 0wyOS ReqRRR] z 0wbXN[ybbg^(uxS:ys^S0V[~yb``^VnSwyOSxvz 7Ne>yOyf[ 7Yeyf[ 7 wY[ O YXb  7S3ubvQ-Nb Nyvw͑p[[[VnSwyf[b/gVYc T 7V[͑p[[[V[ybbglS_[WёV[yf[b/gVY 7 ybY~TyvNȉh 7bQO~ 7bQO~0wYeS~~6e 7 bQO~0 Nb6e 7bQO~0w>yyT~~6e 7bQO~0wybS~~6e 7yxyv 7VnSwؚ!hw~Yef[9eixvzyv 71-3t^ 7 VnSw>yOyf[Lu TTO  7 VnSw>yOyf[Lu TTO  7 V[6qyf[Wё YXTO  7 6qyf[0Ne>yOyf[ 76q yf[ 7_[ f[bDR ~9 7 f[bYef[xvzWё yv 7VnSwYeyf[ ĉR 7hQVYeyf[ ĉR 7 f[byf[xvzWё yv 7VnSwYeSNe >yOyf[xvzyv 7VnSw>yyWё N,yv 7 F]^x0QV{Tbg0 F]^ybRezf^ 7VnSwYeSyf[ b/gxvzyv 7 VnSwybS6q WёRyv  7 yb ~~6e 7 wyOS ~~6e  7 ^yOS ~~6e 7 VnSwYef[ bgVY 7 w~0 N, 7 ^͑p[[[0 ^ybVYċ  7f*glQV[yWёOXbUSMO 7W1 243z456z78 :;j = [?@ZBD@EGpIBccB Vi dMbP?_*+%&?'?(?)?M ( h dXA3Canon CCanon LBP2900ddd   d d d d d dd@@d d d dd d"edd   dd !"#$%&'()*d   "d  d   d!d d!  d K8 h3)g , 4 3)^ XXd2 [SO\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC :g[:g[H[SOal؞n X"dX??&U} `?} ?} @ ?} `?} X} ?} ?} ?} ?} ` ?} @ ?} ` ?} ?} ? v@ @ @ @ &@ @ T@ @ @ @ @ @ @ @ v@ @ @ `@ T@ @ T@ T@ @ @ @ @ \i]]]]]]]]]]]] @@ @ @ A Zx @ A A A* @ @ @~ B? `e cR Vy V V W: WA W# W+ V! W" VS~ B@ ae Vp V V8 W= W W W( V! W" V~ B@a c Vz V` V W< W W W( VT W" V]~ B@ be V{ V^ V W> W? Wq W( V; V V_~ B@ fo Yu V| C E5 B@ BA B B( Oj B" C~ B@g cd C C V) B C6 B% B+ C- B4 IK~ B@ gd C} C C B B& B B( Ok B7 Oa~ B @ gd C C C B B& B B( Ok B' C~ B"@ gd C1 C2 Ob C' C6 C C( Ol C6 M~ D$@ gd C~ Vs C9 B$ B) B) B) Om B) Of~ D&@ gd CB Vr CW HG B) B) B) Om B) LL~ D(@ gd CC Vr VX B B) H# B) Om B) C~ N*@ ge CD CE C B) B) B) B) B) B) CF~ B,@g cv R C V) B3 C6 C6 C6 C, C6 C~ B.@ gd S II Cw C) C) C) C) C C) IJ~ D0@ gd SO CP Cw C) C) C) C) [ C) Oc~ B1@ gd S C O B B) B C6 Ok B) C~ D2@ gd S PY PZ Q[C O C Pn Q\ Pg~ D3@ gd S/ C. C) B0 B) B# B) B) B0 C~ F4@ gd TH C. BV B) B) B) B) B) B) O~ G5@ gd SM Vt B h^^^^_ CN~ D6@ ge RQ MUUUUUU C U OhJKKKJJJJKJK JKKKJJJJKJK 8P0vr > @KJB 7 Sheet1ggD 'k dMbP?_*+%&?'?(?)?"??&U>@7 Sheet2ggD l dMbP?_*+%&?'?(?)?"??&U>@7 Sheet3ggD Oh+'0HP\h Microsoft Excel@S;@2@_b% ՜.+,0 PXd lt| Sheet1Sheet2Sheet3 F#Microsoft Office Excel 2003 Biff8Office12.wks.Sheet.89qCompObj v