ࡱ> ?> \p Ba= ThisWorkbook=x9!8X@"13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO1h83[SO1,83[SO183[SO183[SO13[SO13[SO1<3[SO1>3[SO1?3[SO143[SO143[SO1 3[SO1 3[SO13[SO13[SO13[SO1 3[SO13[SO13[SO13[SO13[SO+""#,##0;""\-#,##05""#,##0;[Red]""\-#,##07""#,##0.00;""\-#,##0.00A""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.00i*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)+""#,##0;\-""#,##05""#,##0;[Red]\-""#,##07""#,##0.00;\-""#,##0.00A""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.00e0_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-u8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                  P P     a> , *  ff  ` + )         8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 0@ @ 0@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ 8@ @ 8@ 8@ !20% - :_eW[r 1!20% - :_eW[r 2!20% - :_eW[r 3!20% - :_eW[r 4!20% - :_eW[r 5!20% - :_eW[r 6!40% - :_eW[r 1!40% - :_eW[r 2!40% - :_eW[r 3!40% - :_eW[r 4!40% - :_eW[r 5!40% - :_eW[r 6!60% - :_eW[r 1!60% - :_eW[r 2!60% - :_eW[r 3!60% - :_eW[r 4! 60% - :_eW[r 5!!60% - :_eW[r 6" #h $h 1 %h 2 &h 3 'h 4(])}Y *Gl;`+, -{.hgUSCQyyY 7VnSwYeSTf[>yOyf[xvz͑'Yyv 7VnSwYeSNe>yOyf[xvzyv 7VnSwYeSyf[b/gxvzyv 7VnSwYeS yf[b/gY 7F]^yb@\ 7 F]^ybSU\Ryv 79g 7F]zf^xvz 7 F]^>yOyf[TTO 7^S 710-11g 77-9g 73-4g 7 S3ubvQ-NN,yv 710g 76-7g 79-10g 7zyybe 712-1g 76-8g 7yvxvze 7~e_ 7Yeyf[ĉR 7 f[b~TYe0yxyvNȉh 7yv{|W 7 0.3-0.5NCQ 71N 7VnSwؚ!hw~Yef[9eixvzyv 7VnSwYeyf[ĉR[\~RlQ[ 7hQVYeyf[ĉR[\~RlQ[ 72N 7yv[bsSS~ 7f[byf[xvzSU\Wёyv 6qyf[0Ne>yOyf[ 7!kt^5g 7*gQS ĉ[ 7 f[bDR~9 7f[bYef[xvzyv 72-3t^ 72t^ 74t^ 7bQO~ 7bQO~ 7 5g 71t^ 711g 7JSt^ 7!kt^3g 7wYeS~~6e 73g 7 g 7_[ 7 f[b'Yf[uybReyv 7 c['Yf[uybReyv 7 0.15-0.5N 7 ge-Nghg 7 ͑pyvwYeS~NDR 7e 7 VnSw>yOyf[LuTTO 7 VnSw>yyWёN,yv 7w>yyT~~6e 7^yb@\~~6e 7 ^>yyT~~6e 7 VnSwybS6qWёRyv 7VnSwybS 711-12g 7wybS~~6e 7 S3ubvQ-Nb Nyv 7VnSwybSb/gReNyoyf[xvz{|yv 712g 7 Ye萺Ne>yyxvzN,yv 7Ye 7 4g 7 Tt^10g 7y1-2N >yy0.5N 71-4g 72NCQ 7_[ 7 6g 71.2N 71.5N 7 1.5N 7e 7b4 f> ~VvNpH ! "" cc||EF}-}# 00_)}A}$ 00_)[$ -}A}% 00_)?[$ -}A}& 00_)23[$ -}-}' 00_)}A}) a00_)[$ -}A}( 00_)[$ -}A}: e00_)[$ -}}< ??v00_)̙[$ -##0. }}; ???00_)[$ -???##0.??? ??? ???}}- }00_)[$ -##0. }A}1 }00_)[$ -}}. 00_)[$ -???##0.??? ??? ???}-}0 00_)}x}=00_)[$???## ??? ???}-}/ 00_)}U}* 00_)[$## }A}4 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}5 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}6 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}7 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}8 00_)[$}A} 00_)ef[$}A} 00_)L[$}A} 00_)23[$}A}9 00_) [$}A} 00_)ef [$}A} 00_)L [$}A}! 00_)23 [$O20% - :_eW[r 1 ef %O"20% - :_eW[r 2 ef %O&20% - :_eW[r 3 ef %O*20% - :_eW[r 4 ef %O.20% - :_eW[r 5 ef %O220% - :_eW[r 6 ef %O40% - :_eW[r 1 L %O#40% - :_eW[r 2 L湸 %O'40% - :_eW[r 3 L %O+40% - :_eW[r 4 L %O/40% - :_eW[r 5 L %O340% - :_eW[r 6 Lմ %O 60% - :_eW[r 1 23 %O$60% - :_eW[r 2 23ٗ %O(60% - :_eW[r 3 23֚ %O,60% - :_eW[r 4 23 %O060% - :_eW[r 5 23 %O460% - :_eW[r 6 23 %~vRk+h I}%=h 1 I}%O=h 2 I}%?=h 3 I}%23/h 4 I}%5] %8^ĉ5}Y a%GGl;` %OO'^ '^[0]o{ }% uhgUSCQ} >} ">} >} >} >} >} >} ` >} @ >} ` >} >} > v@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ F#FFFFFFFFFFF ? ?$ ? ? @/ ? @ @ @B ?! ? ? ~ A? G B0 A B% AV A6 A7 A] B4 AS B~ A@G B' B BZ A A A2 A= B4 AS B~ A@ H" B B( B& A A A2 A= B4 AS B~ A@I B B) B* A A A3 A= B5 B+ B~ A@ J B, A EU AV A6 A2 A= B4 AS B~ A@K BQ BR BW B< BX B2 B= B> BX B~ A@K B A B. A BX A9 AD BI AT B~ A @ K B A B. AS BX BX BX BH BX B~ A"@ K B B B& A A: A2 A= B; AY BC~ A$@ K B B B& A A: A2 A= B; A< B~ A&@ K B B B& A A> A1 BX B; A> B~ C(@ K BF BE B[ A8 A> A> A> BG A> B~ C*@K BJ BK B\ AL A> A2 A> BM A8 BN~ >,@L BO BK B\ AP A> A7 A> BM AP B~ C.@ D@ B? B BA BV B6 B7 A= B4 B- C& @.>@ " 7 Sheet1ggD&DB  W dMbP?_*+%"B??U>@7 Sheet2ggD&  ^Y dMbP?_*+%"??U>@7 Sheet3ggD& Oh+'0HP\h Microsoft Excel@S;@2@ϓ՜.+,0 PXd lt| ' Sheet1Sheet2Sheet3  !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=Root Entry FWorkbookZSummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86